Stadgar

Stadgar för Stiftelsen Vike Minnesgård, reviderade vid årsmötet 29 juni, 2022

  1. Stiftelsen har till ändamål att i kulturminnesvårdande syfte i så stilriktigt skick som möjligt åt efterkommande släkten bevara en ålderdomlig gotlandsgård. Gården ska omfatta en minnesenhet av sammanhängande ägor och bebyggelse.
  2. Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse som har sitt säte i Boge. Stiftelsen skall bestå av en representant från familjen Romell, en representant utsedd av Gotlands Museum, en representant utsedd av Gotlands Hembygdsförbund, en representant utsedd av Othem-Boge Hembygdsförening, samt tre övriga ledamöter utsedda av styrelsen. Styrelsen utser inom sig för ett år i taget, ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Vid årsmötet utses också en revisor.
    Om någon av de tre till styrelsen valda ledamöter avser att avgå vid kommande årsmöte, meddelas detta till stiftelsestyrelsens ordförande minst tre månader i förväg. Ordförande har därvid att, i samråd med den övriga styrelsen, föreslå en ersättare vid detta årsmöte.
  3. Styrelsen ska sammanträda dels till årsmötet före månaden aprils utgång efter verksamhetsåret, dels i övrigt då ärenden av vikt därtill föranleder.
  4. Styrelsen är beslutsför då fyra ledamöter är närvarande. Vid omröstning inom styrelsen bestämmes genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
  5. Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter, enligt gällande lagstiftning.
  6. Stiftelsens räkenskaper ska granskas årligen av revisor.
  7. Stiftelsens namn tecknas av ordföranden, eller den styrelsen utser.
  8. Beslut om ändringar av stadgarna, som ej innebär ändring av stiftelsens ändamål, får fattas av stiftelsens styrelse, om samtliga ledamöter är ense om beslutet.