Byggnaderna

Gården med dess byggnader är märkta som byggnadsminnen sedan 1964.

Manbyggning och flygel

Vike är en nordgutnisk strandgård, vars östra part (Minnesgården) bevarar miljön från omkring 1830. Gårdstypen har den götiska planen med ”Storgard” och ”Leilgard” med rötter i 1700-talets byggnadstraditioner. Dessa skiljes här genom en brädbelagd stenmur. På ”Leilgarden” finns manbyggnad som är en parstuga av sten under faltak. På insidan av farstudörren finns gårdens bomärke inristat jämte datumet 5 juni 1833. Då stod huset färdigt och en familj från Vike flyttade in. I husets mitt ligger det lilla köket och en farstukammare medan vardagsstugan ligger vid den södra gaveln och nystugan, salen ligger vid den norra. På Leilgarden finns dessutom en flygel med brygghus med bakugn och kölne samt en liten drängkammare, som också använts som snickarverkstad.

Uthus

På ”Storgarden” dominerar den ålderdomliga bulhuslängan täckt med agtak, Den innehåller stall, lada och tröskvandring. Den är troligen uppförd av virke som man flyttat med från den ursprungliga gården vid utflyttningen i samband med skiftet 1828. Den norra längan är tillbyggd 1863 i samband med att de som flyttade in vid gården 1833 överlät dem till en son. Den innehåller ladugård,svinhus och hönshus som skulle fungera för föräldrarna som då gick på undantag. På ”Storgarden” finns en liten visthusbod/”Kyttbodi” i skiftesverk med faltak.

Till gårdsanläggningen hör ytterligare några hus. Det är den gamla gårdssmedjan som ligger i kanten av änget, 100 meter öster om manbyggnaden. Detta för att minska eldfaran. Dessutom finns ett par små fiskebodar nere vid den närbelägna stranden. Resterna av en fiskebod finns vid Vike fiskeläge och en strandbod står i strandskogen, som du når genom en vandring genom änget och ner till sjön.

Vattenverken

Till gården hörde ursprungligen några nu bortrivna vattenverk. Dessa låg i Vikån som rinner strax söder om gården. Här fanns redan på 1600-talet kvarn, såg och valka för vadmalsframställning. Dessa inrättningar hade stor betydelse får vikebornas försörjning. I samband med att Vikmyr, som ån avvattnade, dikades ut strax efter förra sekelskiftet och en ny djup kanal grävdes, torrlades den gamla ån och vattenverken togs då bort.