Historik

Gården finns nämnd i skrivna källor från 1614. I Revisionsbok från 1653, där de gotländska gårdarnas skatteförmåga nedtecknats, beskrivs gården så här:

Wijkers är ett hemman om 6 marckeleij, hafuer åker till 18 tunneland, äng till 36 mans slätt, aagh i Wijkamyyr, trädgårdh af een deehl apell- och päronträdh, humblegårdh till 100 stänger, 1 haga till 1 häst, sågh och mjöhlqwarn och walcka i Wijckersåå, tarfweligh skough och fiskie i Bogewijck och strömmar. Bruckas af Thomas Olsson hwilken hafwer ärfdt gården affter sine föräldrar.”

Under 1700-talet delades gården upp i flera parter.År 1828 gjordes laga skifte vid Vike . En av parterna ålades då att flytta sina byggnader till en helt ny tomt öster om den gamla landsvägen. Det är den gårdspart som nu är museum.