Byggnaderna

Manbyggning och flygel

Gårdsplanen delas på sedvanligt sätt i ”Storgard” och ”Leilgard”. Dessa skiljes här genom en brädbelagd stenmur. På ”Leilgarden” finns manbyggningen som är en parstuga av sten under faltak. På insidan av farstudörren finns gårdens bomärke inristat jämte datumet 5 juni 1833, husets byggår. I husets mitt ligger det lilla köket och en farstukammare medan vardagsstugan ligger vid den södra gaveln och nystugan, salen ligger vid den norra. På Leilgarden finns dessutom en flygel med brygghus med bakugn och kölna samt en liten drängkammare.

Uthus

På ”Storgarden” dominerar den ålderdomliga agtakslängan som innehåller stall, lada och tröskvandring. Den är uppförd i skiftesverk, troligen av virke som man flyttat med från den ursprungliga gården vid utflyttningen efter 1828. Den stora längan är tillbyggd med en mindre del som innehåller ladugård,svinhus och hönshus. På ”Storgarden” finns en liten visthusbod i skiftesverk med faltak.

Till gårdsanläggningen hör ytterligare några hus. Det är den gamla gårdssmedjan som ligger i kanten av änget, 100 meter öster om manbyggningen. Detta för att minska eldfaran. Dessutom finns ett par små fiskebodar nere vid den närbelägna stranden.

Vattenverken

Till gården hörde ursprungligen några nu bortrivna vattenverk. Dessa låg i Vikån som rinner strax söder om gården. Här fanns redan på 1600-talet kvarn, såg och valka får vadmalsframställning. Dessa inrättningar hade stor betydelse får vikebornas försörjning. I samband med att Vikmyr, som ån avvattnade, dikades ut strax efter förra sekelskiftet och en ny djup kanal grävdes, torrlades den gamla ån och vattenverken togs då bort.